Wyniki oceny laboratoryjnej i klinicznej Bolusa Energetycznego Plus

Wyniki oceny laboratoryjnej i klinicznej Bolusa Energetycznego Plus

Raport z oceny  laboratoryjnej i klinicznej

Bolusa Energetycznego Plus dla krów 

produkowanego przez firmę  Jfarm w Ostrołęce, ul. Magazynowa 1 A

 

Badania i testy Bolusa Energetycznego Plus zostały przeprowadzone w 2015 roku metodą in vivo dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pod kierownictwem prof. Przemysława Sobiecha (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

W celu oceny skuteczności Bolusa Energetycznego Plus w profilaktyce okresu przejsciowego wykonano próbę terenową na 12 klinicznie zdrowych kowach mlecznych rasy H-F, będących w drugiej ciąży. Wszystkie zwierzęta użyte w doświadczeniu na 10 dni przed porodem wykazywały stopień BCS powyżej 4 (co wskazywało na ich otłuszczenie) oraz surowiczą zawartość betahydroksymaślanu (BHB) powyżej 0,6 mmol/l (wskazującą na ryzyko wystąpienia po porodzie subklinicznej ketozy).

Zwierzęta zostały podzielone na 2 grupy - gupę badawczą stanowiło 6 krów, którym w dniu porodu oraz po 12 h po porodzie zaaplikowano Bolus Energetyczny (dawka zgodna z instrukcją producenta), natomiast grupę kontrolną stanowiły krowy bez takiej suplementacji. Wszystkie zwierzęta były utrzymywane w takich samych warunkach środowiskowych i otrzymywały tę samą karmę. Krowy były poddawane obserwacjom klinicznym oraz na 10 dni przed porodem, w dniu porodu, 48 h po porodzie i na czwarty dzień po porodzie została pobrana od nich krew w celu oznaczenia w surowicy następujących parametrów biochemicznych: stężenie BHB, glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych (WKT), trójglicerydów, cholesterolu oraz aktywność aminotransferazy asparginianowej (ASP) i gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP).

Wyniki wykonanych badań biochemicznych (uśrednione dla obu grup) zostały zamieszczone w tablei 1.

 

 

Pobranie krwi

Glu (mmol/l)

Chol (mmol/l)

WKT (mmol/l)

BHB (mmol/l)

Trig (mmol/l)

AST (U/l)

GGTP (U/l)

 

badana

kontrolna

badana

kontrolna

badana

kontrolna

badana

kontrolna

badana

kontrolna

badana

kontrolna

badana

kontrolna

I

2,94

3,21

4,69

5,31

0,49

0,47

0,62

0,61

0,17

0,16

90,4

85,1

17,6

17,8

II

2,92

3,33

4,02

4,34

0,88

1,06

0,84

1,01

0,18

0,17

94

996

18,8

20,2

III

3,42

1,58

5,34

4,11

0,91

1,15

0,91

1,33

0,17

0,18

75,8

111,5

20,2

48,2

IV

3,55

1,95

5,28

4,25

0,88

1,13

0,86

1,35

0,18

0,19

83,6

104,8

20,6

46,2

 Glu - glukoza, Chol - cholesterol, WKT - wolne kwasy tłuszczowe, BHB - betahydroksymaślan, Trig - trójglicerydy, AST - aminotransferaza asparginianowa, GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza.

I - 10 dni przed porodem

II - w dniu porodu, podanie 2 bolusów Energetycznych Plus

III - 12 h po porodzie, podanie trzeciego Bolusa Energetycznyego Plus

IV - czwarty dzień po porodzie

 Surowiczy poziom glukozy w pierwszych dwóch badaniach (10 dni przed porodem i w dniu porodu) w obydwu grupach zwierząt był podobny i utrzymywał się w dolnych granicach wartości referencyjnych dla gatunku. W trzecim i czwartym badaniu zauważono znacząco wyższe stężenie tego parametru u krów z gupy badawczej (otrzymującej suplementację w postaci Bolusa Energetycznego). Otrzymane rezultaty wskazują na fakt korzystnego wpływu zastosowanej mieszanki na podwyższenie statusu energetycznego organizmu wysokowydajnych krów mlecznych. Podwyzszone stężenie glukozy u krów grupy badawczej utrzymywało się do końca trwania eksperymentu, czyli do 4 dni po porodzie, co sugeruje długotrwały wpływ zastosowanego Bolusa Energetycznego.

Stężenie cholesterolu u krów grupy badawczej było wyraźnie wyższe w stosunku do grupy kontrolnej. Poziom tego parametru u krów suplementowanych wskazuje na jego właściwą syntezę w wątrobie i może mieć wpływ na dobre wskaźniki rozrodcze u tych zwierząt.

Zastosowane w mieszance Bolus Energetyczny Plus składniki witaminowe (wit. A i E) oraz selen wpływają ochronnie na tkankę wątrobowąi mogą ułatwić zachowanie jej integralności i funkcji fizjologicznych. Potwerdzeniem tej tezy jest prawidłowa aktywność enzymów wątrobowych (AST i GGTP) u krów z grupy badawczej obserwowana p porodzie w porównaniu z podwyzszoną aktywnością tych enzymów w surowicy zwierząt kontrolnych - u których wyniki wskazują na uszkodzenie tkanki wątrobowej zwiazane prawdopodobnie z nasileniem stresu oksydacyjnego pojawiającego się tuż po porodzie i intensyfikacją przemian mogących prowadzić do patologicznego stłuszczenia tego narządu.

Koncentracja WKT w obydwu grupach zwierząt była podobna na początku doświadczenia (przed porodem), później następował jej stopniowy wzrost, przy czym u zwierząt grupy kontrolnej stężenie WKT było znacznie wyzsze. Fizjologicznie u bydła dochodzi do wzrostu WKT po porodzie, gdyż parametr ten jest istotnym wskaźnikiem mobilizaji tłuszczu oraz wzrasta po intensywnej utracie masy ciała krowy, co koreluje ze skłonnością do pojawienia się stłuszczenia wątroby. W surowicy krów otrzymujących Bolus Energetyczny Plus zaobserwowano mniejsze tężenie WKT po porodzie (dwie i cztery doby poporodzie), co wskazuje na korzystne działanie skłądników bolusa (szczególnie soli propionowych i niacyny) zmniejszające stopień lipolizy tkanki tłuszczowej wskutek dostarczenia orgnizmowi odpowiedniej dawki energii.

O gospodarce tłuszczowej organizmu świadczy także poziom trójglicerydów. Parametr ten był na podobnym poziomie w ciągu trwania całego doświadczenia w obydwu grupach zwierząt. W przypadku patologicznego stłuszczenia wątroby dochodzi z reguły do zmniejszenia zawartości trójglicerydów w surowicy wskutek ich nadmiernego odkładania się w wątrobie. Brak zmniejszenia koncentracji trójglicerydów w surowicy zwierząt grupy kontrolnej przy jednoczesnym podwyzszeniu się po porodzie WKT wskazuje na ryzyko wystąpienia stłuszczenia wątroby u tych krów.

Surowicza koncentracja betahydroksymaślanu BHB w pierwszym badaniu była podobna w obydwu grupach zwierząt, natomiast zdecydowanie wzrastała u krów grupy kontrolnej w trzecim i czwartym badaniu i wskazywała na wystąpowanie u tych zwierzątstanu podklinicznej ketozy. U krów otrzymujących Bolus Energetyczny Plus zawartość BHB po porodzie nie przekraczała 0,91 mmol/l - czyli poziomu fizjologicznego dla tego wskaźnika u krów mlecznych.

Uzyskane wyniki wskazują na skuteczność działania mieszanki uzupełniajacej Bolus Energetyczny Plus w profilaktyce stanów ketotycznych u bydła mlecznego.

Galeria zdjęć

Do pobrania